الهی اون چشات گریه نبینن من بمیرم خم تو ابروهات نبینم
عزیز دلم دورت بگردم یه جوری که برم برنگردم
چشات در به درم کرده عزیز جون به لبم کرده
دعام کرده ننه جونم واسه شله نذر کرده
چشات در به درم کرده عزیز جون به لبم کرده
دعام کرده ننه جونم واسه شله نذر کرده