سلام علیک که شهرش فرنگه دنیا تو عصرش پلنگه
هرجایی هستش یه جنگه بگو علیکم السلام
سلام علیک که از همه رنگه هر کی هم هست قشنگه
ادمی هستش یه رنگه بگو علیکم السلام

بیا بشین پای الکل باهامو بیا بشین پیشم گرم کن جامو
گم میکنم من در کل رامو ولی بی خیالی طی کنو سر کن بابا
چیز تو چیز که هربار اومدی تو دل تو دل که ضربان منی تو
وقتی عصبی کم داری خریدو کلی ادا و اصولات میره واسه من