آری منم همان گناهت
آری همان یک اشتباهت
آن که گذشت از این نگاهت
نشد پناهت
میشود برگردم
گرچه من بد کردم
چشم تورا تر کردم
برای تو چون دردم
میشود برگردم
عشق تو را رد کردم
با دیگری سر کردم
گرچه من نامردم