یهو‌ نپیچونی منو تنها تو هیچ جایی نرو
کمو ‌کمش کن فاصلرو آی عشق سرکش
همه جوره هستی با صفا داری واسم حکم طلا
من کشتی تو ناخدا مردم از دستت
از دست تو دلم یکجا بند نشد
آی قلبم تو ببین خندشو خندشو
حال دلمو بد نکن دلبری بیش از حد نکن
عشقمو دیگه رد نکن قلبم شده بی تاب
هرچی دیدیو بزارش کنار قلبتو پیشم جا بزار
اسمه کسی جز من نیار بیا منو دریاب

ورده زبونم ‌تو چراغه خونم تو
آرومه جونم تو فقط تو تو تو
افتادی به جونم یاره مهربونم
از کی‌ من بخونم به جز تو تو تو
از دست تو دلم یکجا بند نشد
آی قلبم تو ببین خندشو خندشو
حال دلمو بد نکن دلبری بیش از حد نکن
عشقمو دیگه رد نکن قلبم شده بی تاب
هرچی دیدی و بزارش کنار قلب تو پیشم جا بزار
اسمه کسی جز من نیار بیا منو دریاب