دلم خونه دلم خونه کسی از غصه ی این دل نمیدونه
به دل گفتم فراموشی بگیره محض دلدار بذار خوشبخت بشه دور ازم یار
به سر دائم هوای یار دارم هوای صحبت دلدار دارم
نمیدونم که چی بوده گناهم که صبح و شب همش در انتظارم
به سر دائم هوای یار دارم هوای صحبت دلدار دارم
نمیدونم که چی بوده گناهم که صبح و شب همش در انتظارم