هی نرو برگرد؛ یکی سردرد بگیره اون یکی رفته
تو یه موقع با یه خنده دلمو بردی اخمات به کی رفته
هی بری پس کی دیگه میتونی؛ بشی اونکه میخواستی
تو با من اینجور نبودی نمیتونستی تو روم اینجوری وایسی
دفعه اول میری از در دفه دوم نه دفعه دوم میری از دل دفعه سوم نه
دفعه سوم میری از یاد دل من هی داد بیداد