لینک های دانلود به دستور کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه حذف شد .