منم حال تو رو دارم تو این روزا که میدونی منم مثل خودت تنهام
منم خستم از این دوری منم با این همه رفتن نمیدونم چرا اینجام ؟
نمیدونم کجا رفتی کجا رویاتو گم کردم که این شد حال و روز من ؟
کدوم فردا رو میدیدی که تقدیر من این غربت شد و تقدیر تو رفتن
تو که رفتی زیر هجوم خاطره هر شب بی تو شکستم
مثل قلبم پای همین خاطره من یک عمره نشستم
تو که رفتی زیر هجوم خاطره هر شب بی تو شکستم
مثل قلبم پای همین خاطره من یک عمره نشستم
تو این خونه به یاد تو دارم سر میکنم با حس تنهایی
نمیدونم تمام شب چرا حس میکنم هر لحظه اینجایی ؟
تو چی میدونی از حالم از این حالی که من با فکر تو دارم
از این بغضی که یک عمره عذابش رو روی دوشت نمیذارم
تو که رفتی زیر هجوم خاطره هر شب بی تو شکستم
مثل قلبم پای همین خاطره من یک عمره نشستم
تو که رفتی زیر هجوم خاطره هر شب بی تو شکستم
مثل قلبم پای همین خاطره من یک عمره نشستم