هر چی که عشقه رو زمین؛ مال دل من و تو
آخ که خریدن داره؛ این حال دل من و تو
دلو کردی گرفتار؛ آهای دختر قاجار!
عشق تورو تو همه کوچه ها زدم جار

شهرو خبردار کن هر کی خوابه بیدار کن
میخوام بدونن همه عاشق شدم من
عشقت دلمو خون کرد نمیشه پنهون کرد
میخوام بدونن همه عاشق شدم من