متن آهنگ گل منیم اول امیر وکیل نسل و امین وکیل نسل