غرق غربتم لحظه لحظه یِ، هر دقیقه ای
که بی تو طی شود خسارت است
اگر چه خانه در اسارت است
بمیرم که بی من چه جُوری کشیدی
به چَشمت چه دیدی
برمیگردم کمی بمان، بر میگردم
حتی زخمی و نیمه جان، بر میگردم
حتی اگر فرشته ات، اهریمن شد
از دستش سرنوشتِ ما، پوسیدن شد
بمیرم که بی من، چه جُوری کشیدی
به چَشمت چه دیدی، چه زهری چشیدی
من اقیانوس رنج و کوه دردم
اگر دیگر به سویت برنگردم
ببین روز و شبم یک قِصه دارد
از تو دورم، من بی نورم
برمیگردم کمی بمان، بر میگردم
حتی زخمی و نیمه جان، بر میگردم
حتی اگر فرشته ات، اهریمن شد
از دستش سرنوشتِ ما، پوسیدن شد
برمیگردم کمی بمان، بر میگردم
حتی زخمی و نیمه جان، بر میگردم
حتی اگر فرشته ات، اهریمن شد
از دستش سرنوشتِ ما، پوسیدن شد