ای عشق؛ بساز از قلب خود زندان
که دل بستم به زندان بان
نمیخواهم رهایی
ای عشق اگر قلب تو با من بود؛ کجا دنیا حریفم بود


کجایی تو کجایی
جان من سلطان غمم! عشق من چرا عاشقم نیستی
جان من ای زیبای من
جایت پیش من همیشه خالیست