از اون روزی که رفتی دلم افسرده تر شد
نمیدونی چقدر من دلم دیوونه تر شد