دیوانه جانی چه کردی با نگاهت
گرفتار کردی هر چه دل بود سر راهت با نگاهت
موهای تو احوال مرا دریایی کرده
ببین شهر ویران شده چشمانت چه کرده باز چه کرده

تو شاه نشین دلی ای عشق بالو پری ای عشق
من بی تو به جان آمده جانم
دلشوره شیرین تو هر شب زده شانه به این تب
افتاده به جانم , تو شاه نشین دلی ای عشق