بزنه من و تو ماشیم
بشینیم تو یه ماشین
...دو تایی بزنیم جاده های شمال