سوژه خاطره سازم دنیامو با تو میسازم
قرص دلم دارمت عشقم
خنده روی لبات
آخه نازه چقدر تو چشات
قفلی زده روت دیگه چشمم