ما ساده بودیم یادته از اول عشق
همخونه ی من
دلداه بودیم یادته از اول عشق
دیوونه ی من
من عاشق سادگیم با چتر بارون
این راه و میرم با چشم مستت...