بسه بسه دیگه بسه دوتار میگیری توی دست
دختر کوه شاه جهان دلم هوایی میشه
گم میشه تو دامن دشت
میگن یه شب سواره عشق تو رو تو خواب قصه دید
دنبال اسب ره زده گم شده دیگه برگشت
بسه بسه دیگه بسه دستم به تو نمیرسه
از تو چشای روشنت معلومه آخر قصه
تک دختر قوچان من رویای سبز و باشکوه
بانوی آواز و دوتار دختر مرخ و دشت و کوه