چی به خوردم دادی که هنوز دوست دارم
با همه تنهایی هام بهت وفا دارم
دست کشیدی از کسی که عاشقت بوده
من خیره سر چرا دست بر نمیدارم
پس دروغ بود که میگفتی بی تو نابودم
پس من چرا جای تو حسرت به دل دارم