ببین چه کردی تو بشم دنیا افتاده عه چشم، شو که میشه شرو میشه خود خوری و کش مکشم
آی گلگم هرچیکسم آی نفسم آی نفسم ، کی میشه معجزه بشه دست بشینه تو دسم
پرونده ی مه تو ای محل هرجور باشه مردانس ، تنها حرف پشت سرم اینه میگن که دیوانس
دلم عه دنیا سرد شده بین رنگم چجور زرد شده ، عه همه بدتر روزگار روزگارم نامرد شده
عشقم زمینم زدو رفت آتش به دینم زدو رفت ، آمد یه تغییر کلی توی آیینم زدو رفت
چن وختی دو به شکی عشقه گرفتی الکی ، خدا یکی تونم یکی تو ماه کنج فلکی
نگاه بشم نمکنی خونه دلم چه مکنی ، تنها دلیل نفس و تپش ای قلبم تونی تونم ایجور تا مکنی
دلم عه دنیا سرد شده بین رنگم چجور زرد شده ، عه همه بدتر روزگار روزگارم نامرد شده