بگو بعدِ تو من به کی بگم
به کی بگم از این دلی که رفت
جای نبودنت موند تووی سینم
یه تیکه قلب
حالمو ببین، بیا سراغمو بگیر
واسه یه بار جامون عوض
تو جلو راهمو بگیر
حالمو ببین، بیا سراغمو بگیر
واسه یه بار جامون عوض
تو جلو راهمو بگیر
تو که نبودی ببینی تووی این شبا
چقدر، تنگه دلم
جمع نشه توو چشت اشکی یه وقت
وقتی که نیستی من از کی بگم
کم نشد عشقِ تو حتی یه بار توو دلم
حالمو ببین، بیا سراغمو بگیر
واسه یه بار جامون عوض
تو جلو راهمو بگیر
حالمو ببین، بیا سراغمو بگیر
واسه یه بار جامون عوض
تو جلو راهمو بگیر
تو که نبودی ببینی تووی این شبا
چقدر، تنگه دلم