چشات یه حالین انگار هوایین
انگار که درگیری دردت بگو چیه بدون حاشیه بگو داری میری
باشه برو ولی تو عشق اولی
دلم با تو میمونه هروقت میخوای بیای
نگو برم کجا برگرد بیا همخونه
توی تموم لحظه هات تو تک تک خاطره هات
اسم منه دنبال تو کسی که میمیره برات
هوا برت داشته ولی آخه چرا تو عشق اولی
دلت هنوز پیش منه باش مثه قبل تو یه کمی
ساده میگذری ازم با ما نبودی این که میشکنی منو داره چه سودی
از خودم گذشتم و فقط تو بودی مثه دیگرون شدی با ما نبودی