آمدی در قلبم خوش نشستی جانا
هیچ غمی با من نیست چون تو هستی جانا
مست مستم کرده حالت چشمانت
قلب من از کی شد این همه خواهانت
تو حقیقت داری خنده ات رویا نیست
از تمام این دنیا برایم کافیست ...