زندگی زندگیه با بد و خوبش
زندگی کن خیلی مونده تا غروبش
بیخیال این همه پایین و بالاش
یه کمم فکر خودت، فکر دلت باش
با تو دنیام حالش خوبه دنیارو با تو میخوام
بی تو اشکام دریا میشه باید باشی تو دنیام